بازسازی آسانسورهای از رده خارج

وجود آسانسورهای مستهلک و بدون استاندارد یکی از خطرناک ترین و مهمترین مسایل موجود در ساختمانهای قدیمی میباشند . شرکت اروند فراز اسانبر با ارایه راهکارهای متنوع با توجه به شرایط موجود در هر ساختمان امکان بازسازی و استاندارد سازی این کونه از اسانسورها با کمترین تخریب مورد نیاز در ساختمان را فراهم مینماید .